Python算术运算符
以下假设变量: a=10,b=20:

运算符 描述 实例

  • 加 - 两个对象相加 a + b 输出结果 30
  • 减 - 得到负数或是一个数减去另一个数 a - b 输出结果 -10
  • 乘 - 两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串 a * b 输出结果 200
    / 除 - x除以y b / a 输出结果 2

% 取模 - 返回除法的余数 b % a 输出结果 0
幂 - 返回x的y次幂 ab 为10的20次方, 输出结果 100000000000000000000
// 取整除 - 返回商的整数部分(向下取整)


>>> 9//2
4
>>> -9//2
-5